Κυριακή, 21 Ιούλιος 2019 05:57

Η Ιερά Μονή της Ζωοδόχου Πηγής στα Αργίνια

Η Ιερά Μονή της Ζωοδόχου Πηγής βρίσκεται σε υψόμετρο 815 μέτρων στον Αίνο κοντά στο χωριό Αργίνια.


Η ανδρική μονή αναφέρεται σε μια συμβολαιογραφική πράξη του 1624.
Δείτε τι αναφέρει ο Ηλίας Τσιτσέλης στο βιβλίο του "Κεφαλληνιακά Σύμικτα" Τόμος ιι

"Προς το μεσημβρινοανατολικόν της νήσου μέρος, εν δήμω Ελειού επί ερήμου χωρίου λωρίδος πετρώδους από του Αίνου κατερχομένης προς την θάλασσαν και εν μικρά υψηλά κοιλάδι υψουμένη υπέρ την θάλασσαν μέτρα 815, άλλοτε περιβαλλομένη υπό μεγαλοδένδρων δασών και περιοριζομένη υπό βράχων αποτόμων κείται ανδρώα μονή της Πηγής τιμωμένη επ ονόματι της Παναγίας κληθείσα ούτως εκ της αυτόθι πηγής αφθόνου υδάτος.

Ουδέν εύρομεν περί του πότε και υπό τίνος ηγέρθη η μονή. Εκ τινος κτηματολογίου, ευρισκομένου εν τω αρχειοφυλάκιο της νήσου μανθάνομεν μόνον ότι μερτόχια αυτής είναι το της Αναλήψεως εν Πρόνοις και του Αγίου Νικολάου εν Σκάλα και του Αγίου Νικολάου εν Βάλταις.

Παλαιοτέραν περί αυτής είδησιν εύρομεν εν κωδικί τινι των Ομαλών ένθα συμβολαιογραφική πράξη της 13ης Απριλίου 1624 ότε η μονή λέγεται μετόχιον της μονής εκείνης.

Απαντώμεν δε και τους εξής αυτής ηγουμένους: 1637 ή 1677, Χαρίτων (Αμπάτης), 1712-1718 Θεοφύλακτος (Παυγιέλος) 1743 Ζαχαρίας (Μαρκόπουλος).....Μητροφάνης (Ριτσαρδόπουλος). 1805, Ιωάννης (Κακούρης). 1814, Χαράλαμποε (Αμπατιέλος). 1805 Κωνσταντίνος (Κουλούρης). 1910 Γερμανός (Κουρκομέλης) προ τούτου Μάξιμος Αμπάτης και προ αυτού Δημήτριος Λουκάτος."