Παρασκευή, 19 Απρίλιος 2019 08:17

Διαγωνισμός για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρέματος Σιμωτάτων»

 1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ», εκτιμώμενης αξίας (προεκτιμώμενης αμοιβής) 267.520,33 € πλέον Φ.Π.Α. 24.

 

 • Στους ενδιαφερόμενους Προσφέρεται ελεύθερη δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pin.gov.gr. Η υποβολή των προσφορών θα γίνει από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αύξων Αριθμός Συστήµατος του διαγωνισμού της μελέτης: 77079.

 • Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

  1. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Ο τρόπος υποβολής οικονομικών προσφορών: προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

  2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των προβλεπόμενων ως άνω κατηγοριών.***

  3. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 5.273,00 €, με ισχύ τουλάχιστον μέχρι τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

  4. Η παρούσα δημόσια σύμβαση μελέτης χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - ΣΑΜΠ 022 και υπόκειται στους όρους και τις κρατήσεις που προβλέπονται για τις συμβάσεις αυτές.

  5. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

  Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

   

   

  ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ