Δευτέρα, 17 Φεβρουάριος 2020 05:24

Διακοπή λειτουργίας τoυ Νηπιαγωγείου Βλαχάτων λόγω της έξαρσης του ιού της γρίπης

 ΑΠΟΦΑΣΗ

 

                                             Ο Δήμαρχος Αργοστολίου   

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 περί αρμοδιότητες του Δημάρχουτου Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης
  • Toάρθρο 75 παρ.1 περιπτ.ΣΤ υπο περιπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης
  • Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
  • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/2017) σχετικά με «Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων»
  • Την υπ`αριθμ 15/694/2019 (ΑΔΑ ΩΛΥΒ46ΜΓΤΤ-ΗΒΘ) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αναπληρωτή Δημάρχου
  • Το υπ`αριθμ.597A/12-02-2020 (αρ εισ 2680/12-02-2020) έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας σχετικά με «Ενημέρωση για απουσίες μαθητών»
  • Tην εφαρμογή μέτρων υγιεινής στους χώρους των Σχολικών Μονάδων
  • Την άμεση ανάγκη για την διακοπή λειτουργίας  του νηπιαγωγείου λόγω των αυξανόμενων απουσιών των μαθητών από την έξαρση του ιού της γρίπης και την ανάγκη προστασίας των υγιών μαθητών

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την διακοπή λειτουργίας τoυ Νηπιαγωγείου Βλαχάτων που λειτουργεί στο Δήμο Αργοστολίου στις 13 & 14 Φεβρουαρίου 2020. 

                                                 Ο Δήμαρχος  κ.α.α

                                              Αναπληρωτής Δημάρχου Γεώργιος Τσιλιμιδός

Κοινοποίηση:

-Δ/νση Π/θμιας  Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας

- Νηπιαγωγείο Βλαχάτων

 

Εσωτερική Διανομή:

Σχολική Επιτροπή Α`θμιας Εκπαίδευσης