Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2019 10:14

Δόθηκε παράταση, για την 1η Πρόσκληση Δημοσίων Παρεμβάσεων του Τ.Π. CLLD/LEADER.