Παρασκευή, 13 Δεκέμβριος 2019 15:04

Εγκύκλιος για άμεσες προσλήψεις

Το Υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιό με τίτλο: Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020 ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231 καλεί μεταξύ άλλων και του δήμους να καταθέσουν ψηφιακά τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και για μόνιμο προσωπικό.


Η εγκύκλιος αναφέρεται στη θέσπιση συστήματος πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού για τους φορείς του Δημοσίου (Ν.4590/2019 και Ν. 4622/2019 άρθ. 51)
Σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», οι προσλήψεις προσωπικού φορέων Γενικής Κυβέρνησης διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού.Όπως όμως διευκρινίζεται στο άρθρο 117 παρ. 2 του προαναφερθέντος νόμου, «ειδικά για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του έτους 2020 εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 7 του ν.4590/2019 (Α’ 17), ως ίσχυσαν πριν από την τροποποίησή τους με τον παρόντα νόμο».

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 για την πρώτη εφαρμογή του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων και με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, προβλέπεται ότι:
«Το ετήσιο σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων του άρθρου 4 για το έτος 2020, καθώς και τα αιτήματα που υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 για τα έτη 2020 και 2021, εγκρίνονται εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019.».
Για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος και τη διευκόλυνση της διαδικασίας έχει δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και η χρήση της αφορά τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων τους, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους Ο.Τ.Α. ακαι β βαθμού και τους εποπτευόμενους αυτών φορείς, και τις Ανεξάρτητες Αρχές.
Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως και τις 26-11-2019 οπότε και θα είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή.

Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  α) Από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, εξαιρούνται:
 • οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε ΟΤΑ α ́ βαθμού, που θα διενεργηθούν με την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 91 του ν. 4583/2018 (Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α ́ Βαθμού και σε ΝΠΙΔ αυτών, που θα διενεργηθούν με την ειδική διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, συμπληρωματικά της 3Κ/2018 προκήρυξης.
 • Επομένως, για τις ως άνω περιπτώσεις, δεν θα υποβληθούν τα αιτήματα των φορέων με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα εγκύκλιο.
  Οι θέσεις που θα καλυφθούν με τις ανωτέρω διαδικασίες λογίζονται δεσμευμένες και θα πρέπει να αφαιρεθούν από τις υφιστάμενες κενές θέσεις που καταχωρούνται στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής.
  β) Εντάσσονται πλέον στον ετήσιο προγραμματισμό οι προσλήψεις δικηγόρων και νομικών συμβούλων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι οποίοι συνδέονται με τους φορείς με σχέση έμμισθης εντολής, επομένως οι ενδιαφερόμενοι φορείς, θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα τους, εντός της τιθέμενης προθεσμίας, καθώς μετά τη λήξη αυτής, αιτήματα που θα αποστέλλονται στην υπηρεσία μας δεν θα προωθούνται προς έγκριση.
  γ) Αποφάσεις συλλογικών οργάνων.
  Μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο πρόσφατος ν. 4623/2019 στις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων των OΤΑ α’ και β’ βαθμού θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
  Με το άρθρο 3, παρ. 1 περ. (1στ) μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα λήψης της απόφασης , για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού των Δήμων από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή.
  Με το άρθρο 3, παρ. 2 περ. (1στ) προβλέπεται ότι για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού στις Περιφέρειες, εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή στο Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο και αποφασίζει. Συνεπώς, πριν την υποβολή των αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων από το Δήμο / Περιφέρεια στην εφαρμογή, απαιτείται να έχει προηγηθεί, με ευθύνη του φορέα που αφορά το αίτημα, η λήψη των κάτωθι, κατά περίπτωση, αποφάσεων :
 • για θέσεις των Δήμων: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 • για θέσεις των Περιφερειών: απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η
  οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
 • για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και Νομικών Προσώπων των Περιφερειών, απόφαση του οικείου Συμβουλίου
 • για θέσεις των ΝΠΙΔ, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου
 1. ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ
  (Δεν συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο προγραμματισμό)
  Όπως και στον πολυετή προγραμματισμό και για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν στην Α.Π. 20616/28-3-2019 εγκύκλιό μας, οι φορείς Τ.Α δεν απαιτείται να υποβάλουν αιτήματα, μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, για την πρόσληψη του εποχικού τους προσωπικού, καθότι από τις διατάξεις του ν.4590/2019 προβλέπεται η υποβολή αιτημάτων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού εφόσον αυτό εμπίπτει στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Ωστόσο, στην περίπτωση των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων τους, οι προσλήψεις για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών έχουν εξαιρεθεί από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ και είτε δεν εγκρίνονται από κανένα όργανο (π.χ. ναυαγοσώστες, προσωπικό πυροπροστασίας, προσωπικό για τη στελέχωση των δημοτικών κατασκηνώσεων), είτε εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (π.χ. προσωπικό που αμείβεται με αντίτιμο για τη στελέχωση υδροθεραπευτηρίων κ.λπ.). Άλλες περιπτώσεις έκτακτου προσωπικού εγκρίνονται μεν από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 αλλά δεν χαρακτηρίζονται από εποχικότητα, όπως π.χ. διευθυντές σε ΝΠΙΔ επί θητεία, προσωπικό για τη στελέχωση ΚΑΠΗ, παιδικών σταθμών κ.λπ. Επομένως, όλες αυτές οι περιπτώσεις δεν θα συμπεριληφθούν στον ετήσιο προγραμματισμό του ν.4590/2019, όπως δεν θα συμπεριληφθούν και συμβάσεις μίσθωσης έργου.
  Τα αιτήματα αυτά θα υποβληθούν μέσω της διαδικασίας ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για την οποία θα ενημερωθείτε με σχετική εγκύκλιο.
 2. ΦΟΡΕΙΣ Τ.Α ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
  Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να καταχωρήσουν και να υποβάλουν στην εφαρμογή αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους, ως «εποπτεύων» αυτών φορέας. Για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ και τους συνδέσμους ΟΤΑ, ως εποπτεύων αυτών φορέας, και άρα αρμόδιος για την καταχώριση των αιτημάτων τους στην εφαρμογή, έχει τεθεί είτε ο Δήμος της έδρας τους είτε η Περιφέρεια, όταν πρόκειται για «εποπτευόμενο» από αυτή νομικό πρόσωπο.
  Η Διεύθυνση Διοίκησης της έδρας κάθε Περιφέρειας θα πρέπει να καταχωρήσει στην εφαρμογή το αίτημα ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων της Περιφέρειας συνολικά, για όλες τις περιφερειακές ενότητες της (καθώς και για τα «εποπτευόμενα», από την Περιφέρεια, νομικά πρόσωπα).
  Η Διεύθυνση Προσωπικού ΟΤΑ θα αποστείλει ειδικότερες οδηγίες για τις λεπτομέρειες της καταχώρισης των αιτημάτων, για το σύνολο των φορέων και νομικών προσώπων που εποπτεύονται απ’ αυτή.

Ολη την εγκύκλιο θα την βρείτε εδώ.Πηγή myota.gr