Κυριακή, 08 Δεκέμβριος 2019 04:16

Το νιπένιο (τάξιμο) των ναυτικών στον Άγ. Γεράσιμο - Κεφαλονίτικες κουβέντες

Τρείς ναυτικοί σε ένα τσους ταξίδι κοντά να αριβάρουνε στην νήσο τσους , τσους έβρηκε μισομπουγαζιάτικα μεγάλη φορτούνα.

Τόμου επήρανε ένα σπαβεντάρισμα ξευρισμένο και αρκινήσανε τα κλαούνια και το γούνισμα πως ήθελε να φουρκιστούνε. Σκαρφιστήκανε να κάμουνε ένα τάμα στον Άγιο να ματαγυρίσουνε με τα σέστα τσους πάλε πίσωθε στη νήσο τους.

Έδεκει μέσαθε στην αντάρα και το σπαβέντο τσους μολοήσανε πως σαν ήθελε έβγουνε στη κόστα με την ευκή του Αγίου τσους θε να πηαίνανε στη χάρη τσους ποστιάζοντας ροβύθια μέσαθε στα σάνταλα τσους παρακαλόσαντε γονιπετείς και σταυροκοπιόντας! Νία ( μιά) και δυό μες τα κλαούνια τσους και στο ντριβέλι τσους όπου τσους έβρηκε, έφτάκανε στη κόστα και μπατάρανε κας στης γης και ασπαζόσαντε όπουθε εβγήκανε στα σέστα τσους.

Τόμου εσυνήρθανε, κάμανε ντακόρτο που ήθελε θέλει να μαζωχτούνε να πάνε το νιπένιο του Αγίου για το Θάγμα όπου τσους έκαμε. Πράγματις έρτε η μέρα τσης μάζωξης κομοδαρισμένοι να πάνε στη χάρη του Αγίου όπου τσους φύλαξε.

Σα κάμανε το χαιρέτι τσους όπου απαντιόσαντε πρώτη βολά αμά το Τάραμα όπου τσους έβρηκε, ξεκινήσανε για τον Άγιο παρλατορίζοντας για ελόου τσους και τα ντερέσια τσους . Η ρούγα πολλής και τα κότσια τον δυονόνε βαστάανε μια χαρά όπου περπατάανε μάνι μάνι με τσις παρόλες και τα γελούτσια τσους.

Ο ψημένος ο σιόρ Γερασιμάκης όπου δεν εμπόργιε να τσους παργατάρει εσταμάταε παρμένος και τσους ετίραε όπουθε είχανε φύει μπροσταθενέ του καμπόσο. Άμποτες ετιράξανε πισωθέ τσους και γλέπουνε τον σιόρ Γερασιμάκη όπου κοντοστεκότουνε και αρκινάνε τσις γκαριξιές.

Έλα ορέ Γεράσιμε όπουθε χαζολοάς ρέντεψε να φινίρουμε θε να μας έβρουνε τα σκοτίδια, και τσους αποκραίνεται ...δε μπορώ ο ψημένος με πονούνε τα ποδάρια μου εγινήκανε κακοθάνατα, ήθελα να ξερα ορές ελόου σας πως πρεβατείτε;  Και του αποκρένοντε περκέ ορέ Γεράσιμε δίχως να πάρουνε δυό μπούρμπουλους τα βαλεεές;

Σταματία Βιτσεντζάτου 

Το νιπένιο = το τάξιμο

μισομπουγαζιάτικα = μισοπέλαγα

Σπαβεντάρισμα = ταραχτήκανε

Κλαούνια = κλάματα

Γούνισμα = μουρμούρα

φουρκιστούνε = πνιγούνε

Σκαρφιστήκανε = σκεφτήκανε

ματαγυρίσουνε = ξαναγυρίσουνε

σέστα = καλά

σπαβέντο = ταραχή

μολοήσανε = ξομολογηθήκανε , είπανε

κόστα = ακτή

ποστιάζοντας = βάζοντας

σάνταλα = παπούτσια

γονιπετείς = γονατιστεί

ντριβέλι = βάσανο

μπατάρανε = πέσανε

κας = κάτω

ασπαζόσαντε = φιλούσανε

Τόμου = αφού

ντακόρτο = συμφωνία

μαζωχτούνε = συναντηθούνε

κομοδαρισμένοι = ετοιμασμένοι

χαιρέτι = χαιρετισμό

απαντιόσαντε = συναντιόσαντε

βολά = φορά

αμά = μετά

Τάραμα = αναστάτωση

παρλατορίζοντας = μιλώντας

για ελόου τσους = για αυτούς

ντερέσια = δουλειές

ρούγα = δρόμος

κότσια = κουράγια

δυονόνε = δύο

βαστάανε = βαστάγανε

περπατάανε = περπατάγανε

μάνι μάνι = γρήγορα γρήγορα

με τσις παρόλες = κουβέντες

τα γελούτσια τσους = γέλια

ψημένος = δύστυχος

εμπόργιε = μπορούσε

παργατάρει = παραβγεί

εσταμάταε = σταμάταγε

παρμένος = πιασμένος από τους πόνους

ετίραε = κοίταζε

όπουθε = όπου

εμπροσταθενέ = μπροστά

καμπόσο = άρκετα

Άμποτες = κάποτε

ετιράξανε = κοιτάξανε

ισωθέ τσους = πίσω

γλέπουνε = βλέπουνε

κοντοστεκότουνε = σταματούσε και στεκόταν

αρκινάνε = αρχηνάνε

γκαριξιές = φωνές

όπουθε = που

χαζολοάς = χαζεύεις

ρέντεψε = βιάσου

φινίρουμε = τελειώσουμε

σκοτίδια = σκοτάδια

αποκραίνεται = απάντησε

τα ποδάρια μου = πόδια

εγινήκανε = γίνανε

κακοθάνατα = σε κακό χάλι

πρεβατείτε = περπατάτε

περκέ = γιατί

Μπούρμπουλους = βράσιμο