Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020 15:42

Όξουθε μοσκοβολάει η άνοιξη, αριβάρισε - Κεφαλονίτικες κουβέντες

Μποτζόρνο τσις αφεντιές σας... Όξουθε μοσκοβολάει η άνοιξη, αριβάρισε και μου καλαρέσει...

Εφκείνο το κάντο των πουλιών είναι μιράκολο.. .. Μπονόρα μπονόρα ασκώθηκα νία ημέρα κι επρόβαλα έδεπα στα αράγια να ακουρμανθώ το κάντο τσης θάλασσας όπου δεν είναι νιέντε μελιώρο παρά να την ακούς να καντάρει.. Κι ετούτο το σπεκτάκολο όπου είγδα ήτουνε περφέκτο... Απάς στο μινούτο αριβάρισε κ το παπόρο μέσαθε σε ετούτη τη μπελάτα,αβερτήροντας τον ερκομό του,και θεραπαΐστηκα ούλη ετούτηνε τη μπελέτσα του Μπουγαζιού...

Μετάφραση ...

Καλημέρα στις αφεντιές σας... Έξω μοσχοβολάει η άνοιξη, έφτασε και μου άρεσει πολύ... Εκείνο το τραγούδι των πουλιών είναι θαύμα... Νωρίς νωρίς σηκώθηκα μία ημέρα και βγήκα εδώ στα αράγια να ακούσω το τραγούδι της θάλασσας που δεν είναι τίποτα καλύτερο από να την ακούς να τραγουδάει... Κι αυτό το εξαιρετικό θέαμα που είδα ήταν τέλειο... Επάνω στο λεπτό αριβάρισε και το καράβι μέσα σε αυτή την ομορφιά του θαλασσινού αέρα ειδοποιώντας τον ερχομό του... κια ευχαριστήθηκα όλη αυτή την ομορφιά του Πελάγου.

Σταματία Βιτσεντζάτου